تحقيق هنر درماني روي كودكان

بخشی از متن: کاربرد هنردرمانی به ويژه روی کودکان استثنائی، مارا واداشت تا به جستجو و کنجکاوی در اين زمينه بپردازيم. هنر درمانی جنبه های مختلفی دارد: موسيقی درمانی، نقاشی درمانی، دراماتراپی، قصه درمانی، شعر درمانی و … که دراينجا، به تمام جنبه های هنر درمانی نپرداخته ايم، بلکه تنها روی شاخه هايی …

ادامه مطلب


مطالب تصادفی